POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest nieodpłatne, zgodne z procedurą oraz realizowane za zgodą rodziców i opiekunów prawnych. Udzielają jej pedagodzy, logopeda, psycholog, terapeuci pedagogiczni i doradca zawodowy.

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dziecku / uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu/szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • mgr Anna Pado - pedagog, pedagog specjalny
 • mgr Lutosława Koc-Kozakowska - psycholog
 • mgr Justyna Dudek - logopeda
 • mgr Katarzyna Jankowska - pedagog specjalny

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
 • Zajęcia specjalistyczne:
  • korekcyjno - kompensacyjne (terapia pedagogiczna) - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się na każdym etapie edukacji
  • logopedyczne - dla dzieci i uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne - rodzaj zajęć specjalistycznych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju - dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

LISTA BEZPŁATNYCH NUMERÓW POMOCOWYCH

 • Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie)
  800 108 108
  Czynny od poniedziałku do piątku od 14:00 do 20:00
  DOROŚLI
 • Tumbo Pomaga pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie
  800 111 123
  Czynny od poniedziałku do piątku od 12:00 do 18:00
  DZIECI I MŁODZIEŻ
 • Telefon zaufania dla mężczyzn
  608 271 402
  Czynny we wtorki od 17:00 do 19:00 oraz czwartki od 19:00 do 21:00
  MĘŻCZYŹNI
 • Dobre Słowa – telefon dla seniorów
  12 333 70 88
  Czynny od poniedziałku do piątku od 10:00 do 12:00 oraz od 17:00 do 19:00
  SENIORZY
 • Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki – Narkomania
  800 199 990
  Czynny codziennie od 16:00 do 21:00
  MŁODZIEŻ I DOROŚLI
 • Bezpłatny anonimowy telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży
  800 119 119
  Czynny codziennie od 14:00 do 22:00
  dzieci, młodzież, Ukraina
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
  800 100 100
  Czynny od poniedziałku do piątku od 12:00 do 15:00
  DOROŚLI W SPRAWACH DZIECI
 • Telefon dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie
  800 800 602
  Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-20:00
  RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI
 • Telefon zaufania "Uzależniania behawioralne"
  801 889 880
  Czynny codziennie od 17:00 do 22:00
  MŁODZIEŻ I DOROŚLI
 • Telefon Pogadania
  800 012 005
  Czynny codziennie od 12:00 do 20:00
  DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROŚLI
 • Telefon zaufania HIV/AIDS
  801 888 448
  Czynny od poniedziałku do piątku od 09:00 do 21:00
  MŁODZIEŻ I DOROŚLI
 • Telefon Zaufania dla osób starszych
  22 635 09 54
  Czynny w poniedziałki, środy i czwartki od17:00 do 20:00 oraz w środy od 14.00 do 16.00 dyżur w tematyce choroby Alzheimera
  SENIORZY
 • Antydepresyjny telefon zaufania
  22 484 88 01
  Czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00
  DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI
 • Bezpłatny telefon kryzysowy Polskiego Forum Migracyjnego w języku ukraińskim i rosyjskim
  669 981 038
  Czynny w poniedziałki od 16:00 do 20:00, środy od 10:00 do 14:00 oraz piątki od 14:00 do 18:00
  UKRAINA
 • Bezpłatny telefon wsparcia Centrum Medycznego Damiana w języku polskim i rosyjskim
  22 566 22 27
  Czynny we wtorki od 8:00 do 13:00, środy od 17:00 do 20:00, oraz piątki od 8:00 do 13:00
  UKRAINA

CAŁODOBOWE BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE

 • Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
  800 702 222
  DOROŚLI
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
  116 111
  DZIECI I MŁODZIEŻ
 • Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  116 123
  DOROŚLI
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  800 121 212
  DZIECI I MŁODZIEŻ
 • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"
  800 120 002
  DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROŚLI
 • Bezpłatny całodobowy numer Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie
  12 421 92 82
  UKRAINA
 • Numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
  112

PEDAGOG / PSYCHOLOG SZKOLNY

tel.: +48 94 35 431 39 (połączenie przez sekretariat szkoły)

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest nieodpłatne, zgodne z procedurą oraz realizowane za zgodą rodziców i opiekunów prawnych. Udzielają jej pedagodzy, logopeda, psycholog, terapeuci pedagogiczni i doradca zawodowy.

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dziecku / uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu/szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • mgr Anna Pado - pedagog, pedagog specjalny
 • mgr Lutosława Koc-Kozakowska - psycholog
 • mgr Justyna Dudek - logopeda
 • mgr Katarzyna Jankowska - pedagog specjalny

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
 • Zajęcia specjalistyczne:
  • korekcyjno - kompensacyjne (terapia pedagogiczna) - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się na każdym etapie edukacji
  • logopedyczne - dla dzieci i uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne - rodzaj zajęć specjalistycznych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju - dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

LISTA BEZPŁATNYCH NUMERÓW POMOCOWYCH

 • Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie)
  800 108 108
  Czynny od poniedziałku do piątku od 14:00 do 20:00
  DOROŚLI
 • Tumbo Pomaga pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie
  800 111 123
  Czynny od poniedziałku do piątku od 12:00 do 18:00
  DZIECI I MŁODZIEŻ
 • Telefon zaufania dla mężczyzn
  608 271 402
  Czynny we wtorki od 17:00 do 19:00 oraz czwartki od 19:00 do 21:00
  MĘŻCZYŹNI
 • Dobre Słowa – telefon dla seniorów
  12 333 70 88
  Czynny od poniedziałku do piątku od 10:00 do 12:00 oraz od 17:00 do 19:00
  SENIORZY
 • Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki – Narkomania
  800 199 990
  Czynny codziennie od 16:00 do 21:00
  MŁODZIEŻ I DOROŚLI
 • Bezpłatny anonimowy telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży
  800 119 119
  Czynny codziennie od 14:00 do 22:00
  dzieci, młodzież, Ukraina
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
  800 100 100
  Czynny od poniedziałku do piątku od 12:00 do 15:00
  DOROŚLI W SPRAWACH DZIECI
 • Telefon dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie
  800 800 602
  Czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-20:00
  RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI
 • Telefon zaufania "Uzależniania behawioralne"
  801 889 880
  Czynny codziennie od 17:00 do 22:00
  MŁODZIEŻ I DOROŚLI
 • Telefon Pogadania
  800 012 005
  Czynny codziennie od 12:00 do 20:00
  DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROŚLI
 • Telefon zaufania HIV/AIDS
  801 888 448
  Czynny od poniedziałku do piątku od 09:00 do 21:00
  MŁODZIEŻ I DOROŚLI
 • Telefon Zaufania dla osób starszych
  22 635 09 54
  Czynny w poniedziałki, środy i czwartki od17:00 do 20:00 oraz w środy od 14.00 do 16.00 dyżur w tematyce choroby Alzheimera
  SENIORZY
 • Antydepresyjny telefon zaufania
  22 484 88 01
  Czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00
  DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI
 • Bezpłatny telefon kryzysowy Polskiego Forum Migracyjnego w języku ukraińskim i rosyjskim
  669 981 038
  Czynny w poniedziałki od 16:00 do 20:00, środy od 10:00 do 14:00 oraz piątki od 14:00 do 18:00
  UKRAINA
 • Bezpłatny telefon wsparcia Centrum Medycznego Damiana w języku polskim i rosyjskim
  22 566 22 27
  Czynny we wtorki od 8:00 do 13:00, środy od 17:00 do 20:00, oraz piątki od 8:00 do 13:00
  UKRAINA

CAŁODOBOWE BEZPŁATNE NUMERY POMOCOWE

 • Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
  800 702 222
  DOROŚLI
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
  116 111
  DZIECI I MŁODZIEŻ
 • Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  116 123
  DOROŚLI
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  800 121 212
  DZIECI I MŁODZIEŻ
 • Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"
  800 120 002
  DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROŚLI
 • Bezpłatny całodobowy numer Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie
  12 421 92 82
  UKRAINA
 • Numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
  112

PEDAGOG / PSYCHOLOG SZKOLNY

tel.: +48 94 35 431 39 (połączenie przez sekretariat szkoły)

PEDAGOG

 

mgr Anna Pado


 • PONIEDZIAŁEK 8:30 - 13:30
 • WTOREK 9:30 - 13:30 (13:40 - 14:40 rewalidacja)
 • ŚRODA 8:30 - 11:30 (11:45 - 12:45 rewalidacja)
 • CZWARTEK 8:30 - 12:30 (12:30 - 13:30 godzina dla rodziców)
 • PIĄTEK 8:30 - 12:30

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Katarzyna Jankowska


 • PONIEDZIAŁEK 13:00 - 14:00
 • WTOREK 12:00 - 14:00
 • ŚRODA 13:00 - 14:30
 • CZWARTEK 13:00 - 14:00
 • PIĄTEK 12:00 - 14:00

mgr Anna Pado


 • WTOREK 8:30 - 9:30

PSYCHOLOG

 

mgr Lutosława Koc-Kozakowska


Gabinet 219 (1 piętro)

 • WTOREK 7:30 - 15:30
 • ŚRODA 7:30 - 10:45